Biblioteka Powiatowego Zespoł‚u Szkół‚ Policealnych im. Zdzisł‚awa Kieturakisa dział‚a od początku istnienia szkoły. Gromadzi literaturę™ fachową… zwią…zaną… bezpoś›rednio z kierunkami kształcenia w szkole. Istotnym uzupełnieniem księgozbioru są… czasopisma specjalistyczne zwią…zane tematycznie z procesem nauczania wkonkretnym zawodzie, a także kasety i inne materiały informacyjne. Biblioteka udostępnia swoje zbiory nauczycielom, słuchaczom, z czytelni mogą korzystać‡ wszyscy chętni, absolwenci szkoł‚y, studenci.

Biblioteka czynna:

Poniedziałek 14:00 - 19:00

Wtorek 8:00 - 13:00

Środa 14:00 - 19:00

Czwartek 8:00 - 13:00

Piątek (06.10, 20.10, 03.11, 10.11, 17.11, 18.12, 05.01, 12.01, 19.01) 14.00 - 19.00

Sobota (07.10, 21.10, 04.11, 18.11, 09.12, 13.01) 8:00 - 13:00