Tryb: Zaoczny

Czas: 2 lata

Tytuł zawodowy: Technik/ Opiekun w domu pomocy społecznej

Zakres przedmiotowy:

 • wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej,
 • podstawy psychologii rozwojowej,
 • pedagogika specjalna z elementami nauczania specjalnego,
 • podstawy gerontologii,
 • podstawy psychopatologii,
 • wybrane zagadnienia z socjologii z uwzględnieniem struktury i procesów małych grup,
 • podstawy prawa,
 • organizacja pomocy społecznej z uwzględnieniem roli i zadań instytucji,
 • etyka,
 • zdrowie w różnych okresach życia,
 • promocja zdrowia,
 • pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach,
 • wybrane zagadnienia z rehabilitacji,
 • elementy psychoterapii,
 • wybrane zagadnienia z metodyki pracy z podopiecznym instytucji opiekuńczych,
 • problematyka aktywizacji,
 • planowanie i organizacja czasu wolnego,
 • elementy arteterapii,
 • wychowanie fizyczne z elementami rehabilitacji,
 • elementy komunikacji interpersonalnej,
 • elementy informatyki,
 • zarys wiedzy o gospodarce,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • trening integracyjny,
 • praktyki stacjonarne,
 • praktyki zawodowe.

Absolwenci mogą byc zatrudnieni w:

 • Domach Pomocy Społecznej,
 • Domach Spokojnej Starości w kraju i za granicą.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • odporność na stres, trudne sytuacje, umiejętność ich pokonywania,
 • dojrzałość emocjonalna,
 • empatia,
 • wrażliwość i życzliwość,
 • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
 • tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka.

Warunki przyjęcia kandydata: Rekrutacja