STATUT

POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ POLICEALNYCH

im. Zdzisława Kieturakisa W WEJHEROWIE

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

Rozdział 2 

Status, siedziba i nazwa Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 

Rozdział 3 

Organizacja Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 

Rozdział 4

Cele i zadania Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 

Rozdział 5 

Organy Szkoły i ich kompetencje 

Rozdział 6 

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 

Rozdział 7 

Zakres zadań nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 

Rozdział 8 

Zakres zadań innych pracowników Szkoły 

Rozdział 9 

Zasady rekrutacji słuchaczy Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie 

Rozdział 10 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie 

Rozdział 11 

Procedura udzielania zgody na realizację przez słuchacza Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie indywidualnego programu nauki w indywidualnym toku 

Rozdział 12 

Prawa i obowiązki słuchaczy Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie 

Rozdział 13 

Nagrody i kary 

Rozdział 14 

Postanowienia końcowe 

Rozdział 15 

Akty prawne stanowiące podstawę opracowania Statutu Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 

Plik ze statutem do pobrania (pobierz tutaj).

 

Zdzisław Kieturakis (ur. 25 listopada 1904 roku w Mstowie, zm.7listopada 1971 wGdań„sku) - profesor zwyczajny, chirurg, nauczyciel akademicki i przedstawiciel tzw. "wileńsko-gdań„skiej szkoł‚y chirurgicznej". 

Profesor Kieturakis był‚ absolwentem wydziału lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego wWilnie. Status doktora medycyny profesor Kieturakis uzyskuje w roku 1938, awieku lat 35 otrzymuje nominację™ na stanowisko adiunkta uniwersyteckiej kliniki chirurgicznej. 

W okresie kampanii wrześ›niowej zostaje zmobilizowany w stopniu porucznika i pełni sł‚użbę™ wgarnizonie wileń„skim. Po krótkim okresie internowania zostaje zwolniony zrozwiązanej wmię™dzyczasie kliniki uniwersyteckiej. Okres II wojny ś›wiatowej profesor spę™dza w Wilnie biorą…c czynny udziaĹł w strukturach ruchu oporu Armii Krajowej organizują…c opiekę™ lekarską… ioperują…c żoł‚nierzy AK. 

Pod koniec roku 1945 profesor opuszcza na zawsze Wilno i po krótkich pobytach w Łodzi iw Kaliszu obejmuje stanowisko adiunkta kliniki chirurgicznej w nowopowstał‚ej Akademii Lekarskiej w Gdań„sku. 

W roku 1948 profesor poprzez habilitację uzyskuje tytuł‚ docenta. W tymże roku profesor organizuje III katedrą i klinikę™ chirurgiczną …Akademii Lekarskiej którą… to kieruje aż do swojej ś›mierci w roku 1971. 

Profesor był‚ prekursorem wielu nowych metod leczenia chorób wrzodowych i nowotworowych, wiele publikacji profesora Kieturakisa pozostaje do dnia dzisiejszego źródł‚em aktualnej wiedzy medycznej. 

Profesor wykształ grono doskonał‚ych chirurgów, z których 10 uzyskał‚o wmiędzyczasie stopień doktora habilitowanego, a wielu innych doktora medycyny. Zasł‚ugi profesora Kieturakisa dla gdań„skiej medycyny i nauki został‚y uhonorowane przyznaniem mu tytuł‚u "Gdań„szczanin XX-lecia". Był‚ czł‚onkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i zagranicą…, kierował‚  pracą… Oddział‚u Pomorskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.

 

  • Dyrektor szkoły:

          Waldemar Skrzynecki

 

  • Wicedyrektor szkoły:


          Beata Pałucka

  • Kierownik Szkolenia Praktycznego:


          Beata Świś

 

historia medyka

 

W latach 1974–1979 w Wejherowie funkcjonowały dwie szkoły o profilu medycznym: Liceum Medyczne przy Liceum Ogólnokształcącym oraz Medyczne Studium Zawodowe. Siedziba Liceum znajdowała się przy ul. Bukowej 1. Jego dyrektorem był pan Edmund Bunikowski, zaś kierownikiem szkolenia praktycznego pani Janina Holajn.

 

Zainteresowanie kierunkiem pielęgniarskim stale rosło, dlatego też w 1979 r. nastąpiło połączenie tych szkół i powstał Zespół Szkół Medycznych w Wejherowie. Siedzibą nowopowstałej szkoły został budynek przy ul. 3-go Maja 4, w którym szkoła funkcjonowała kolejne 25 lat. Dyrektorem szkoły została pani Krystyna Woźniak, zaś jej zastępcą pani Izabella Dudek. W 1984 r. z okazji 10-lecia istnienia szkoły nadano jej imię Profesora Zdzisława Kieturakisa. Kształciła się tu młodzież na kierunkach pielęgniarskich, położnictwa, fizjoterapii i terapii zajęciowej. W 1997 r. Liceum Medyczne zostaje rozwiązane na mocy Konwencji Wiedeńskiej i szkoła znów zostaje Medycznym Studium Zawodowym im. Zdzisława Kieturakisa. Jest to rok, w którym ostatnie absolwentki Liceum opuszczają mury szkoły. Rok później, w 1998 r. pani Janina Holajn obejmuje stanowisko dyrektora i piastuje je przez następnych 10 lat, kierownikiem szkolenia praktycznego w tym czasie była pani Ewa Krupa.

 

Transformacja systemu kształcenia w Polsce spowodowała zlikwidowanie wydziału pielęgniarstwa, położnictwa i fizjoterapii. Pociągnęło to za sobą wiele problemów, przez chwilę rozważano zamknięcie studium. Jednak zaangażowanie pracowników i przyjaciół szkoły pozwoliło jej przetrwać. W 30-lecie istnienia studium otrzymało nowa siedzibę, budynek przy ul. Kalwaryjskiej 3 i tam zadomowiło się na kilka lat. Rok później w 2005 r. szkoła zmieniła nazwę na Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych. Kształciła się tu młodzież na kierunkach: Technik Masażysta, Opiekunka Dziecięca oraz Terapia Zajęciowa. Rozpoczęto również kształcenie w systemie zaocznym na kierunkach: Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekunka Środowiskowa, Asystent Osoby Niepełnosprawnej oraz Opiekun Medyczny.

 

W 2008 r. pani Janina Holajn przeszła na emeryturę i dyrektorem placówki na 3 lata została pani Ewelina Lulińska – Kuklik. W tym czasie wdrożono w szkole również nauczanie w trybie wieczorowym na kierunkach Asystentka Stomatologiczna i Higienistka Stomatologiczna. W latach 2011-2013 obowiązki dyrektora pełnili pani Danuta Wojtas oraz pan Waldemar Skrzynecki. Rok 2013 przyniósł dalsze zmiany. Zmienił się organ prowadzący szkoły, szkoła przeszła pod opiekę Starostwa Wejherowskiego i zmieniła nazwę na Powiatowy Zespół Szkół Policealnych. Otrzymała też nową siedzibę, gmach szkolny przy ul. Dworcowej 5. Dyrektorem placówki został pan Waldemar Skrzynecki, a kierownikiem szkolenia praktycznego pani Beata Pałucka.