Technik administracji przygotowuje dokumenty na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego, prowadzi postępowanie administracyjne, sporządza analizy i sprawozdania dotyczące finansów publicznych.

Tryb nauki: dzienny, wieczorowy, zaoczny, kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Czas nauki: 2 lata

Szkoła prowadzi stały nabór na kierunki:

 1. Asystent osoby niepełnosprawnej.
 2. Asystentka stomatologiczna.
 3. Higienistka stomatologiczna.
 4. Opiekun medyczny.
 5. Opiekun osoby starszej.
 6. Opiekun w domu pomocy społecznej.
 7. Opiekunka dziecięca.
 8. Opiekunka środowiskowa.
 9. Technik masażysta.
 10. Terapeuta zajęciowy.
 11. Technik sterylizacji medycznej.
 12. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
 13.  Ortoptystka.
 14.  Florysta.
 15. Technik elektroradiolog.
 16. Technik usług kosmetycznych.
 17. Technik administracji.
 18.  Podolog

Informacje dotyczące rekrutacji:

1. Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wniosek o przyjęcie do szkoły (pobierz)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie, wystawione przez lekarz medycyny pracy na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę
 • 2 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • cudzoziemcy dostarczają świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie opatrzone apostyllą, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

W przypadku:

 • wielodzietności rodziny kandydata
 • niepełnosprawności dziecka kandydata
 • niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotnego wychowywania dziecka przez kandydata
 • posiadania dokumentów potwierdzających objęcie dziecka pieczą zastępczą
 • posiadania opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną

należy dołączyć dokumenty potwierdzające. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Plan zajęć na rok szkolny 2022/2023- semestr I

(aktualizacja 27.09.2022)

 

 1. PLAN ZAJĘĆ:  Dzienne kierunki kształecenia TM, TUK (pobierz)
 2. PLAN ZAJĘĆ : Stacjonarne kierunki kształecenia HS (pobierz)
 3. PLAN ZAJĘĆ : Kierunek kształecenia FLORYSTA (KKZ) (pobierz)
 4. PLAN ZAJĘĆ : Zaoczne kierunki kształecenia TUK (pobierz)
 5. PLAN ZAJĘĆ : Zaoczne kierunki kształecenia TA, TBHP (pobierz)
 6. PLAN ZAJĘĆ : Stacjonarne kierunki kształecenia POD, OM (pobierz)
 7. PLAN ZAJĘĆ : Florysta Zajęcia Praktyczne (pobierz)
 8. PLAN ZAJĘĆ : TUK Zajęcia Praktyczne (pobierz)

European Computer Driving Licence - czytaj więcej

W roku szkolnym 2010/2011 słuchacze Szkoły Policealnej dla Młodzieży brali udział w projekcie: "Kreuj swoją przyszłość - weź udział w szkoleniu i zdobądź międzynarodowy certyfikat ECDL".

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2: "Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego" i był skierowany do uczniów szkół zawodowych zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniu (dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych) realizowanym aktywnymi metodami nauczania w formie blended learning (zajęcia stacjonarne + e-learning) oraz uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Zajęcia przygotowywały do zdania egzaminów ECDL i obejmowały swym zakresem: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna oraz usługi w sieciach informatycznych.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) jest uznawanym w całej Europie certyfikatem, zapewniającym, że jego posiadacz ma odpowiednia wiedzę i umiejętności umożliwiające efektywne wykorzystanie komputera w pracy zawodowej. Certyfikat zachowuje swoją ważność bezterminowo.

Pracownia komputerowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - czytaj więcej

W czerwcu 2008 r. nasza szkoła otrzymała nieodpłatnie nowoczesną pracownię komputerową oraz Multimedialne Centrum Informacyjne (MCI). Pracownia została przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu "Pracownie komputerowe dla szkół współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W sali informatycznej zainstalowano 15 nowoczesnych komputeółw, serwer oraz skaner i drukarkę laserową. W szkole funkcjonuje również Multimedialne Centrum Informacyjne z 4 komputerami, skanerem i drukarką. Otrzymaliśmy również przenośny komputer i projektor multimedialny. Wszystkie komputery posiadają system operacyjny Windows Vista i pakiet biurowy Office 2007.

Większość nauczycieli naszej szkoły, przygotowując się do przyjęcia pracowni, ukończyła szkolenie "Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej", które daje im możliwość profesjonalnego wykorzystania komputerów w czasie zajęć z poszczególnych przedmiotów.

Nowa pracownia pomoże w przygotowaniu słuchaczy do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwościi korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.