02 – 04.06.2014 – egzamin praktyczny dla kierunku Asystentka Stomatologiczna.


05 – 06. 06.2014 – egzamin praktyczny dla kierunku Higienistka Stomatologiczna


04 – 06.06. 2014 – egzamin praktyczny dla kierunku Technik Masażysta


16.06.2014 (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się etap pisemny dla wszystkich kierunków: Asystentka Stomatologiczna, Higienistka Stomatologiczna, Technik Masażysta, Terapeuta Zajęciowy oraz Opiekun w Domu Pomocy Społecznej.


17.06.2014 (wtorek) o godz. 13.00 odbędzie się egzamin praktyczny dla kierunku Terapeuta Zajęciowy


23 – 25.06.2014 – egzamin praktyczny dla kierunku Opiekun w Domu Pomocy Społecznej


W dniu egzaminu słuchacz powinien zgłosić się w szkole na minimum 30 minut przed godziną jego rozpoczęcia, ubrany w mundurek szkolny.

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla osób, które rozpoczęły naukę po 1 września 2012 rokuopracowany przez Centralna Komisję Egzaminacyjną w zawodzie:

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla osób, które rozpoczęły naukę przed 1 września 2012 roku opracowany przez Centralna Komisję Egzaminacyjną w zawodzie:

STRUKTURA EGZAMINU ZAWODOWEGO:

Egzamin zawodowy składa się z części teoretycznej i części praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu:

 • jest przeprowadzana w formie testu pisemnego,
 • może być przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin lub, z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
 • trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna egzaminu:

 • jest przeprowadzana w formie testu praktycznego,
 • polega na wykonaniu przez zdająego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Cześć praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niz 240 minut.

Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w module 3 informatora.

Podstawa uznania egzaminu za zdany:

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

 1. z części teoretycznej, aż co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),
 2. z części praktycznej, aż co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa i jest on ostateczny.

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla osób, które rozpoczęły naukę przed 1 września 2012 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach (patrz tutaj) wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy zastępuje dotychczasowy egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego.

Od roku szkolnego 2006/2007 egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

Egzamin zawodowy przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna.

Propozycje arkuszy i zadań egzaminacyjnych przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym jaki zestaw będzie rozwiązywał zdający decyduje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

 1. etapu pisemnego (który składa się z dwóch części):
 2. etapu praktycznego.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

 • z etapu pisemnego:
 1. z części pierwszej, co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
 2. z części drugiej, co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
 • z etapu praktycznego, co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna i jest on ostateczny.

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. (patrz tutaj)

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzająego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass (patrz tutaj) - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.

Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym. W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji wyodrębniono kwalifikacje.

Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształ‚cenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym.

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu cał‚ego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

Egzamin będzie obejmował zakresem tematycznym kwalifikację, czyli liczba egzaminów w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

 • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych
 • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
 • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 • osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych

Jeżeli jesteś uczniem lub słuchaczem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś:

 • wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (patrz tutaj);
 • złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

UWAGA!!

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla osób, które rozpoczęły naukę przed 1 września 2012 roku znajdują się w zakładce: Informacje dodatkowe.